Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Карта на сайта

Начало

Училище

Ценности
История
Химн
Ръководство
Екип
Бюджет
Форми на обучение
Обществен съвет
  Състав
  Правилник
  Протоколи
  Покани
Ученически съвет
  Права
  Задължения
  Отсъствия
  Проблемно поведение
  Санкции
Родители
  Права и задължения
Документи
  Стратегия
  Правилник
  Годишен план
  Етичен кодекс
  Качество на обучението
  Уязвими групи
  Превенция отпадане
  Политика срещу тормоза и насилието
  Превенция на агресията
  Административни услуги
  План-програма БДП
Лични данни
Декларация за достъпност
Карта на сайта

Актуално

Новини
Родителски срещи
Профил на купувача
Конкурси
  Резултати
Covid-19

Прием

Предучилищни групи
  Записване
  Наредба
  Процедури
  Критерии
Първи клас
  График
  Паралелки
  Записване
  Кандидатстване
  Решение на СОС
  Критерии
  Заповед
  Учебен план
  Еднократна помощ
След седми клас
  Свободни места
  График
  Профили
  Учебен план
  Еднократна помощ
Защо 21-во?

Обучение

Дневен режим
Седмично разписание
Консултации
Класни работи
Контролни работи
Учебни планове
Изпитни сесии
График олимпиади
Класни ръководители
Свободни места
Занимания по интереси
  Групи
  Новини
Извънкласни дейности
Стипендии
Е-дневник

Проекти

Твоят час
  Клубове 2016-2017
  Публични изяви 2016/2017
  Публични изяви 2017/2018
  Проучване
  Анкети
Моят спорт
Целодневно обучение
  Игрална зала
Образование за утрешния ден
  Клубове 2019-2020
Равен достъп