Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Информация и бланки за предоставяни от училището административни услуги

Информация за образователни услуги, предоставяни от 21. СУ "Христо Ботев"

Вижте целия документ

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Вижте целия документ

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Вижте целия документ

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Вижте целия документ

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Вижте целия документ

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Вижте целия документ

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Вижте целия документ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Вижте целия документ

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Вижте целия документ

Издаване на диплома за средно образование

Вижте целия документ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Вижте целия документ

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Вижте целия документ

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Вижте целия документ