Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Профили

Приемът след седми клас в 21. СУ за учебната 2022-2023 е в STEM профил Предприемачески:

Паралелка с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на английски език.

Профилиращи предмети: предприемачество, информационни технологии, английски език.

Балообразуване: сбор от удвоените резултати от НВО и оценките по БЕЛ и математика в VII клас от свидетелството за основно образование.

Паралелка с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на испански език.

Профилиращи предмети: предприемачество, информационни технологии, испански език, английски език.

Балообразуване: сбор от удвоените резултати от НВО и оценките по БЕЛ и математика в VII клас от свидетелството за основно образование.

Обучението в профил "Предприемачески" се осъществява по рамков и училищен учебен план, който включва:

Първи гимназиален етап (VIII-X клас)
Обучението е съсредоточено върху изучаването на общообразователни предмети. Във всеки от класовете са предвидени избираеми учебни часове, които за 21. СУ са по предметите Мотивация и личностно развитие, Въведение в предприемачеството, Въведение в маркетинга, Лични финанси, български език, английски език.

Втори гимназиален етап (XI-XII клас)
Обучението е съсредоточено върху изучаването на профилиращи предмети - Предприемачество, Информационни технологии, Испански език, Английски език. Всеки профилиращ предмет съдържа задължителни и избираеми модули.

Задължителни модули за профил по Предприемачество:
XI клас - "Предприемачество и кариерно развитие" - един учебен час седмично
XI клас - "Пазарна икономика" - два учебни часа седмично
XI клас - "Стартиране на собствен бизнес" - един учебен час седмично
XII клас - "Стартиране на собствен бизнес" - два учебни часа седмично
XII клас - "Управление на предприемаческата дейност" - два учебни часа седмично

Избираеми модули за профил по Предприемачество:
XI клас - "Бизнес-комуникации" - един/два учебни часа седмично
XII клас - "Финанси и данъци" - един/два учебни часа седмично

Задължителни модули за профил по Информационни технологии:
XI клас - "Обработка и анализ на данни" - два учебни часа седмично
XI клас - "Мултимедия" - два учебни часа седмично
XII клас - "Уеб дизайн" - два учебни часа седмично
XII клас - "Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии" - два учебни часа седмично

Избираеми модули за профил по Информационни технологии:
XI клас - "Графичен дизайн" - един учебен час седмично
XII клас - "Предпечатна подготовка" - един учебен час седмично