Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Информация за организацията на обучението в гимназиален етап в 21. СУ „Христо Ботев“

ПАРАЛЕЛКИ
От учебната 2021-2022 година в 21. СУ се осъществява държавен план-прием в две паралелки с профил „Предприемачески“, с интензивно изучаване на испански/английски език в VIII клас и със задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас – предприемачество и информационни технологии.

БАЛ
Минималният бал на двете паралелки в 21. СУ на първо класиране от кампанията за учебната 2022-2023 година е 298 точки.

ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ
Учениците в гимназиален етап се обучават по рамков учебен план за паралелки с профил „Предприемачески“, който се прилага за всички паралелки с този профил в страната. В рамковия учебен план се предвиждат учебни часове за разширена и профилирана подготовка. Броят учебни часове за разширена и профилирана подготовка (избираеми учебни часове), по рамковия учебен план, са както следва:
• VIII клас: 2 учебни часа седмично
• IX клас: 1,5 учебни часа седмично
• X клас: 5,5 учебни часа седмично
• XI клас: 20 учебни часа седмично; в 21. СУ 18 учебни часа от тях са за профилирана подготовка и 2 учебни часа са за разширена подготовка по български език и литература
• XII клас: 20 учебни часа седмично; в 21. СУ 18 учебни часа от тях са за профилирана подготовка и 2 учебни часа са за разширена подготовка по български език и литература
В 21. СУ, като разширена подготовка, се изучават следните учебни предмети:
• VIII клас: „Въведение в предприемачеството“ – 1 учебен час седмично; „Мотивация и личностно развитие“ – 1 учебен час седмично
• IX клас: „Въведение в маркетинга“ – 1,5 учебни часа седмично
• X клас: Български език и литература – 2 учебни часа седмично; Чужд език – 2,5 учебни часа седмично; „Лични финанси“ – 1 учебен час седмично
• XI и XII клас: Български език и литература – 2 учебни часа седмично
В 21. СУ, като профилирана подготовка, се изучават следните учебни предмети:
• XI и XII клас: Предприемачество – 7 учебни часа седмично; Информационни технологии – 5 учебни часа седмично;
• XI и XII клас: като трети профилиращ предмет учениците избират измежду учебните предмети Чужд език, Философия, География и икономика – 6 учебни часа седмично
С модулите по профилиращите учебни предмети може да се запознаете в подменю ПРОФИЛИ.

ДНЕВЕН РЕЖИМ
Училището работи в условия на едносменен режим.
Дневният режим на учебните часове по учебния план на паралелката може да намерите в меню ОБУЧЕНИЕ, подменю ДНЕВЕН РЕЖИМ. В него са определени началото и краят на учебните занятия, продължителността на учебните часове и на междучасията.

МАТЕРИАЛНА БАЗА
Във всяка класна стая в училището има мултимедийна система с възможности за интерактивно обучение.
Обучението по информационни технологии, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, музика и изобразително изкуство се провеждат в специализирани кабинети.
Обучението по физическо възпитание и спорт се провежда във физкултурен салон, предназначен за учениците от прогимназиален и гимназиален етап.
В училището функционира модерен библиотечно-информационен център.

ХРАНЕНЕ
В училището функционират училищна столова и бюфет.
Обядът се приготвя на място в училището и се осигурява срещу закупуване на дневни купони за храна. Цената на един купон за обяд е 4.50 лв.

БРОЙ УЧЕНИЦИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕТАПИ В УЧИЛИЩЕТО
В 21. СУ „Христо Ботев“ се обучават деца в предучилищна възраст и ученици от I до XII клас. Общият брой на обучаващите се деца и ученици в училището е 695.
Учениците в начален етап се обучават в класни стаи, разположени на I и II етаж, в източното крило на училищната сграда.
Учениците в прогимназия и в гимназия се обучават в класни стаи, разположени на III и IV етаж.
В 21. СУ се осъществява обучение в общо 10 паралелки в гимназиален етап, по две във всеки от класовете от VIII до XII. Поддържането на компактна училищна общност дава възможност на педагогическия екип да осигурява адекватни наблюдение, контрол и подкрепа на всички ученици.
В училището се прилага система за вътрешноучилищно дежурство, която има за цел да контролира взаимодействието между учениците и поведението им в междучасията.
В училището се поддържа високо ниво на дисциплина и взаимодействията между ученици подлежат на стриктен контрол от страна на педагогическите специалисти и на училищното ръководство.

ПРАВИЛА И ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Педагогическите специалисти в училището се обединяват около поддържането на позитивна училищна дисциплина като водеща ценност.
Позитивната дисциплина е форма на организационна култура, която се поддържа чрез система от справедливи правила и непрекъснат мониторинг за изпълнението на правилата.
Учениците се възпитават в лична отговорност, култура на поведение, хигиена на работното място и формиране на ранна нагласа за спазване на правилата за живот и взаимодействие в общност.
В училището не е въведена задължителна училищна униформа, но в Правилника му са определени изисквания за външния вид на учениците, които се съблюдават стриктно.
В 21. СУ се възпитава нагласа на уважение към изискванията на формалната/делова среда, което изключва явяването в училище с тежък грим, много къси блузи, поли и панталони, дълбоки деколтета, както и с дрехи, които са с ефект на „скъсани“ или имитират такъв ефект.
Нарушенията на дисциплината се регистрират с доклад до директора и са основание за налагане на санкции.
С Правилника на училището и Правилата, които се прилагат в училището, може да се запознаете в меню УЧИЛИЩЕ, подменю ПРАВИЛНИК, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, САНКЦИИ.

ЕТИЧЕН КОДЕКС
Училищната общност има действащ Етичен кодекс, в който са залегнали основните ценности на участниците в образователния и възпитателния процес.
Като професионалисти, чиято мисия е да подкрепят личностното развитие на учениците, ние прилагаме Стратегия и политики, които са ориентирани към формирането на личности, които успешно посрещат базисните си потребности от сигурност, разнообразие, автономия, увереност, връзка с другите и себеизразяване, като паралелно с това придобиват нагласа за зачитане на правата и достойнството на другите.
Със Стратегията и Етичния кодекс на училището може да се запознаете в меню УЧИЛИЩЕ, подменю СТРАТЕГИЯ и ЕТИЧЕН КОДЕКС.

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
21. СУ „Христо Ботев“ работи с платформата Школо. След записване на ученика в училището, родителят получава покана за създаване на акуант в платформата. През своя профил родителят може да следи оценките и отсъствията на детето си, както и да осъществява комуникация с преподавателите.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
Родителските срещи за бъдещите осмокласници и техните родители се провеждат в периода 7-12 септември. Точната дата на срещите ще бъде обявена до края на месец юли в подменю РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ.