Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Седми клас / График

График за провеждане на изпити за НВО и на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023 – 2024 година на места<по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Дейност

Срок

Подаване на заявление за явяване на изпит по чужд език по желание на ученика

01.02. – 17.02.2023 г.

Подаване на заявления за насочване до

Комисия към РУО София-град за ученици с хронични заболявания

3 – 21 май 2023 г.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

22 – 30.05.2023 г.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.

до 09.06.2023 г.

НВО по БЕЛ

13 юни 2023 г., 09.00 ч.

НВО по математика

16 юни 2023 г., 09.00 ч.

НВО по чужд език (по желание на ученика)

14 юни 2023 г., 09.00 ч.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • • Изобразително изкуство
  • • Музика
  • • Музика и физическо възпитание и спорт
  • • Физическо възпитание и спорт


20.06.2023 г.
21.06.2023 г.
21 – 22.06.2023 г.
22 – 23.06.2023 г

Определяне на началния час на съответния изпит за проверка на способностите и публикуване на информация за часа и мястото на провеждането му

до три дни преди провеждане на съответния изпит

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 28.06.2023 г.

Издаване на свидетелство за завършено основно образование

до 2 юли 2023 г.

Записване на учениците с хронични заболявания, насочени от Комисията от РУО София-град

до 4 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.,

първи етап на класиране (подреждане на желания)

5 – 7 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране (желанията не се пренареждат)

13 – 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 – 24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране (подреждане на желания)

26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

1– 2 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 4 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране (подреждане на желания)

7-8 август 2023 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10 август 2023 г., вкл.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

11-14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16 август 2023 г., вкл.

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап

Определя се от директора след 16 август 2023,   но не по-късно от 10 септември 2023 г.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО

до 14 септември 2023 г. вкл.