Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Записване

Родителите/настойникът могат/може да заявят/заяви записване на всеки класиран ученик по електронен път през Информационната система за прием на деца в общинските детски заведения, ПГУ в училищата и първи клас или на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

В случаите, когато служебните проверки удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии записването на детето може да бъде извършено по електронен път до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището при условие, че родителя/настойника или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица представи/представят необходимите документи.

Дете, класирано чрез ИСОДЗ, ПГУ и I клас, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.