Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Записване

Записването на класираните ученици е съгласно График на дейностите..
Документи се внасят в канцеларията на училището, ет.II.
Работно време: 08:00 ч.-17.00 ч.

Необходими документи за записване:
1. Заявление за записване
2. Копие от Удостоверение за раждане
3. Копие от Удостоверение за задължително предучилищно образование
4. Други документи, удостоверяващи декларираните критерии.


Родителите/настойникът могат/може да заявят/заяви записване на всеки класиран ученик по електронен път през Информационната система за прием на деца в общинските детски заведения, ПГУ в училищата и първи клас или на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

В случаите, когато служебните проверки удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии записването на детето може да бъде извършено по електронен път до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището при условие, че родителя/настойника или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица представи/представят необходимите документи.

Дете, класирано чрез ИСОДЗ, ПГУ и I клас, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране. Детето може да участва в следващо класиране.

Дете, което е класирано и е записано в съответното училище, не може да продължи да участва в следващо класиране.

След всеки етап на класиране детето, което е записано и след това родителят/настойникът е изтеглил документите му, не запазва мястото си. Детето може да участва в следващо класиране.

В случай, че детето не се запише в училището, в което е класирано в определените срокове, мястото остава свободно за следващо класиране.