Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Информация за организацията на обучението в първи клас в 21. СУ "Христо Ботев"

ПАРАЛЕЛКИ
Учениците в първи клас се разпределят в паралелки в зависимост от избрания от родителя учебен предмет за разширена подготовка (избираем учебен предмет – ИУЧ).
В 21. СУ „Христо Ботев“ възможните предмети, които се изучават като разширена подготовка са английски език, математика и информационни технологии.
Паралелките се формират по брой подадени заявления за съответните учебни предмети за разширена подготовка. В случай, че подадените заявления за разширена подготовка по английски език например не са достатъчни за формиране на паралелка, а преобладават заявления с избор за математика, не се формира паралелка с разширено изучаване на английски език, а с разширено изучаване на друг учебен предмет.
Разпределянето на учениците в първи клас по паралелки се обявява до края на месец юли. Списъците на учениците по паралелки, при осигурена защита на личните данни, ще бъдат публикувани в меню ПРИЕМ, подменю ПЪРВИ КЛАС-ПАРАЛЕЛКИ.
Директорът определя и обявява класните ръководители на съответните паралелки до края на месец юли.
Класните ръководители на бъдещите първи класове се публикуват в подменю ПАРАЛЕЛКИ до края на месец април.
Родителските срещи с преподавателите на съответната паралелка се организират в периода 5-9 септември.
Информация за конкретната дата и час за родителската среща на всяка паралелка през месец септември ще бъде публикувана до края на месец юли.
Всяка информация за приема, записването, разпределянето и обучението на ученците в бъдещия първи клас се публикува в сайта на училището в меню ПРИЕМ-ПЪРВИ КЛАС.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Обучението в начален етап се осъществява от професионалисти със специалност начална педагогика.
Обучението по английски език и информационни технологии се осъществява от специалисти със съответните специалности.

УЧЕБЕН ПЛАН
Учениците в начален етап се обучават по рамков учебен план, който се прилага във всички училища в страната. В рамковия учебен план се предвиждат учебни часове за разширена подготовка, като учебните предмети за разширена подготовка се избират от родителите, съобразно възможностите на училището. Броят учебни часове седмично за разширена подготовка (избираеми учебни часове), по рамковия учебен план, са както следва:
• За първи и втори клас: 3 учебни часа;
• За трети и четвърти клас: 2,5, учебни часа.
С рамковият учебен план за основно образование може да се запознаете в подменю УЧЕБЕН ПЛАН.

ДНЕВЕН РЕЖИМ
Училището работи в условия на едносменен режим.
Дневният режим на учебните часове по учебния план на паралелката, които се провеждат сутрин, може да намерите в меню ОБУЧЕНИЕ, подменю ДНЕВЕН РЕЖИМ. В него са определени началото и краят на учебните занятия, продължителността на учебните часове и на междучасията.
Обучението в І - IV клас се провежда при целодневна организация на учебния ден при заявено желание от страна на родителите.
При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното раз-писание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд (занималня).
Дневното разписание на групите за целодневна организация е публикувано в меню ОБУЧЕНИЕ, подменю ДНЕВЕН РЕЖИМ.
Групите се формират в зависимост от желанията на родителите – при малък брой подадени заявления, може да се формират смесени групи от две паралелки. При брой подадени заявление, които позволяват формиране на група само от една паралелка, не се смесват ученици от различни паралелки.
За включване в група с целодневна организация родителите на учениците подават писмено заявление до директора в срок до 1 септември.
След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните групи за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой, определен с Наредба за финансиране на институциите.
При мотивирано писмено заявено желание на родителя ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва в една или две от дейностите (по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси) в определени дни.
Когато ученикът е възпрепятстван да посещава дейностите за целодневна организация, за които родителят е заявил желание, той трябва да представи документ, който да уреди отсъствието му като отсъствие по уважителни причини.
В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат да участват и в извънкласни дейности (услуги от външни организации, меню ОБУЧЕНИЕ, подменю ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ).
Учениците не напускат територията на училището в междучасията и са под непрекъснатото наблюдение на учителя.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
Всяка учебна година учителите в училището могат да организират допълнителни занимания в различни образователни направления.
Родителите, които желаят детето им да се включи в група за занимания по интереси, подават заявление, след покана от преподавател, който е определен да провежда такива занимания през учебната година.
Дейностите в групите за занимания по интереси не се заплащат от родителите.
Групите за занимания по интереси за всяка учебна година се публикуват в меню ОБУЧЕНИЕ до 10 октомври.

ИЗВЪКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
В училището се предлагат извънкласни дейности, провеждани от външни организации.
Включването в групи за извънкласни дейности е срещу заплащане.
Видовете извънкласни дейности и техния график може да намерите в меню ОБУЧЕНИЕ, подменю ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ.

ХРАНЕНЕ
В училището функционират училищна столова и бюфет.
Обядът се приготвя на място в училището и се осигурява срещу закупуване на дневни купони за храна. Цената на един купон за обяд към момента е 4.50 лв.
В училището се прилагат национални програми и проекти за осигуряване на безплатна закуска, безплатен плод и безплатен млечен продукт. Безплатната закуска се осигурява четири пъти седмично, а безплатният плод/млечен продукт се доставя един или два пъти седмично.

МАТЕРИАЛНА БАЗА
Всяка паралелка в начален етап има собствена класна стая, в която се провеждат и следобедните занимания.
Във всяка класна стая в училището има мултимедийна система с възможности за интерактивно обучение.
Обучението по информационни технологии и по компютърно моделиране се провежда в специализиран кабинет.
Обучението по физическо възпитание и спорт се провежда във физкултурен салон, предназначен само за учениците от начален етап.
В училището функционира модерен библиотечно-информационен център.
В училището има видеонаблюдение във всички коридори и фоайета, в класните стаи на II етаж, източно крило, в предверията на санитарните помещения. Достъп до наблюдение от камерите има само директорът.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕТАПИ В УЧИЛИЩЕТО
В 21. СУ „Христо Ботев“ се обучават деца в предучилищна възраст и ученици от I до XII клас. Общият брой на обучаващите се деца и ученици в училището е 695.
Учениците в начален етап се обучават в класни стаи, разположени на I и II етаж, в източното крило на училищната сграда.
Учениците в прогимназия и гимназия се обучават в класни стаи, разположени на III и IV етаж.
В училището се прилага система за вътрешноучилищно дежурство, която има за цел да контролира взаимодействието между ученици от различни образователни етапи и поведението им в междучасията.
Нежелани контакти между ученици от различни образователни етапи не се наблюдават поради потребността на личността да общува със себеподобни индивиди. Учениците обичайно проявяват любопитство към деца от близка възрастова група.
В училището се поддържа високо ниво на дисциплина и взаимодействията между ученици подлежат на стриктен контрол от страна на педагогическите специалисти и на училищното ръководство.

ПРАВИЛА И ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Педагогическите специалисти в училището се обединяват около поддържането на позитивна училищна дисциплина като водеща ценност.
Позитивната дисциплина е форма на организационна култура, която се поддържа чрез система от справедливи правила и непрекъснат мониторинг за изпълнението на правилата.
Учениците се възпитават в лична отговорност, култура на поведение, хигиена на работното място и формиране на ранна нагласа за спазване на правилата за живот и взаимодействие в общност.
С Правилника на училището и Правилата, които се прилагат в училището, може да се запознаете в меню УЧИЛИЩЕ, подменю ПРАВИЛНИК, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, САНКЦИИ.

ЕТИЧЕН КОДЕКС
Училищната общност има действащ Етичен кодекс, в който са залегнали основните ценности на участниците в образователния и възпитателния процес.
Като професионалисти, чиято мисия е да подкрепят личностното развитие на децата и учениците, ние прилагаме Стратегия и политики, които са ориентирани към формирането на личности, които успешно посрещат базисните си потребности от сигурност, разнообразие, автономия, увереност, връзка с другите и себеизразяване, като паралелно с това придобиват нагласа за зачитане на правата и достойнството на другите.
Със Стратегията и Етичния кодекс на училището може да се запознаете в меню УЧИЛИЩЕ, подменю СТРАТЕГИЯ и ЕТИЧЕН КОДЕКС.

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
21. СУ „Христо Ботев“ работи с платформата Школо. След записване на ученика в училището, родителят получава покана за създаване на акуант в платформата. През своя профил родителят може да следи оценките и отсъствията на детето си, както и да осъществява комуникация с преподавателите.