Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Първи клас / Критерии

В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии:

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

за първа, втора, трета и четвърта групи

10.1.

ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди датата на класиране. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно. Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация.

/Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно. Критерий „Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище“ се удостоверява служебно

10.2.

ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди датата на класиране.

10.3.

ТРЕТА ГРУПА –   деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди датата на класирането.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или презпоследната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на едно и също училище, се ползва по-благоприятната за ученика група.

10.4.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на класиране.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно. Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

10.5.

Дете с трайни увреждания над 50 %  – 6 т.

Копие от решение на ТЕЛК на детето или се удостоверява служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

10.6.

Дете с един или двама починали родители – 6 т.

Копия от Акт за смърт на родителите или се удостоверява служебно.

10.7.

Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението или се удостоверява служебно.

10.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.

Удостоверява се служебно.

10.9.

Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/, издадени от съответната районна администрация или се удостоверява служебно.

10.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете е един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т.

Заповед за настаняване; Удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно -за допълнителен критерий „дете е един неизвестен родител“; Съдебно удостоверение.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 10.1. до т. 10.4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето.

10.11.

Деца-близнаци – 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.

10.12

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището - 5 т. /Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно. Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.