Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Първи клас / Критерии

Критерии за прием съгласно Наредба на Столичен общински съвет за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Чл. 7. (2) Класиранията се извършват от Системата съгласно въведената от родителя/настойника информация за наличие на критерии, посочени в Раздел III, Критерии на чл. 9, т. 9.1 до т. 9.12.

(5) Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителя/настойника критерии и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, Критерии на чл. 9, т. 9.1 до т. 9.4.

(6) Когато броят на кандидатстващите деца в определена група в Раздел III, Критерии на чл. 9, т. 9.1 до т. 9.4. надхвърля броя на местата, определени в училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в Раздел III, Критерии на чл. 9, т. 9.5 до т. 9.12.

(7) В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви критерии е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към избор чрез прилагане на процедура по генериране на случайни числа.

Чл. 9. При спазване на водещия критерий децата, кандидатстващи в първи клас, се разпределят в следните групи:

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

за първа, втора, трета и четвърта групи

9.1.

ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди датата на подаване на заявлението (заявяването на кандидатурата в Системата).

Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

За деца с ЕГН – удостоверява се служебно.

За деца без ЕГН – документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за администратовен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

9.2.

ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди датата на подаване на заявлението (заявяването на кандидатурата в Системата).

9.3.

ТРЕТА ГРУПА –   деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди датата на подаване на заявлението (заявяването на кандидатурата в Системата).

9.4.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението (заявяването на кандидатурата в Системата).

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

9.5.

Дете с трайни увреждания – с определени 50 и над 50 % вид и степен на увреждане – 6 т.

Удостоверява се служебно.

9.6.

Дете с един или двама починали родители – 6 т.

Удостоверява се служебно.

9.7.

Други деца от семейството над 12- годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т.

Удостоверява се служебно.

9.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.

Удостоверява се служебно.

9.9.

Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.

Удостоверява се служебно.

9.10.

Деца-близнаци – 5 т.

Удостоверява се служебно.

Ползва се само един от допълнителните критерии по т. 9.9 и т. 9.10

9.11.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство – 3 т.

Заповед за настаняване.

Дете, настанено в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето – 3 т.

Заповед за настаняване.

Дете с един неизвестен родител – 3 т.

Удостоверява се служебно.

Осиновено дете – 3 т.

Съдебно удостоверение.

9.12

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището - 5 т.

Прилага се за деца от четвърта група от водещия критерий след изчерпване на възможностите за прием на деца от първа, втора и трета група.

За деца с ЕГН – удостоверява се служебно.

За деца без ЕГН – документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за администратовен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.