Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Критерии

ОБЩИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Постоянен адрес на един от родителите/настойника на територията на
Столична община, който не е променян към
датата на класиране:
- през последните над 3 години - 5 т. 
- през последните от 1 до 3 години - 4 т.  
- през последната 1 година - 3 т. 
Настоящ адрес на един от родителите/настойника на територията на
Столична община, който не е променян към
датата на класиране:
- през последните над 3 години - 4 т. 
- през последните от 1 до 3 години - 3 т.  
- през последната 1 година - 2 т. 
(важи за прием на деца за яслени групи в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини и първа градинска група в общинска детска градина)
Постоянен адрес на детето на територията на
Столична община, който не е променян към
датата на класиране:
- през последните над 3 години - 5 т. 
- през последните от 1 до 3 години - 4 т.  
- през последната 1 година - 3 т. 
Настоящ адрес на детето на територията на
Столична община, който не е променян към
датата на класиране:
- през последните над 3 години - 4 т. 
- през последните от 1 до 3 години - 3 т.  
- през последната 1 година - 2 т. 
(важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища)

За деца и родители с ЕГН - Удостоверява се служебно.
За деца и родители без ЕГН - Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

Не се счита за промяна на постоянния или настоящия адрес, ако промяната на адреса е на
територията на Столична община.

2.

Постоянен или настоящ адрес на един от
родителите/настойника, който упражнява
родителските права (важи за прием на деца за яслени групи в общински СДЯ и детски
градини и първа градинска група в общинска детска градина), на детето (важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общинските детски градини и в подготвителни групи в общинските училища) на територията на административния район на общинската самостоятелна детска ясла, детска градина и общинското училище към датата на класиране - 3 т.

За деца и родители с ЕГН - Удостоверява се служебно.
За деца и родители без ЕГН - Документ,
доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на
вътрешните работи.

3.

Работещ родител по трудово или служебно правоотношение/или в отпуск за отглеждане на
дете/ към датата на класиране - по 2 т. за родител.

За работещ родител по трудово или
служебно правоотношение към датата на
съответното класиране и родител в отпуск
за отглеждане на дете - подписана от работодателя служебна бележка, която съдържа изх. № и ЕИК /на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис/, с приложени копия от трудова или служебна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/.

За самоосигуряващи се родители - платежни документи за внесени осигурителни вноски, издадени за месеца, предхождащ месеца на съответното класиране - заверени копия на хартиен носител или електронни документи.
За самоосигуряващи се родители в отпуск за отглеждане на дете - платежни документи за внесени здравни вноски, издадени за месеца, предхождащ месеца на съответното класиране - заверени копия на хартиен носител или електронни документи.

За работещи родители в чужбина към датата на съответното класиране - документ от държавата, в която работи родителят. Документът трябва да се представи в общинската СДЯ/ДГ/общинското училище,
преведен от лицензиран преводач. Документът не трябва да бъде легализиран,
само ако е издаден от държава, с която Република България има подписани двустранни договори, предвиждащи освобождаване от легализация на документи и е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на същите. Компетентен орган по отношение легализацията на документите е Министерство на външните работи -дирекция „Консулски отношения".

4.

Родител, който е ученик в училище/студент,
редовна форма на обучение във ВУ към датата на класиране - по 2 т. за родител.

За родител, записан в училище -
удостоверява се служебно.
За родител, който е студент, редовна форма на обучение - удостоверява се служебно чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.
За родител, записан редовна докторантура -удостоверява се служебно чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Ползва се само един от критериите 3 или 4

5.

Дете, което посещава/е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана в СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца от последните 12 месеца към датата на класиране - 1 т.

Удостоверява се служебно.
/Приложим единствено при кандидатстване в общинска детска градина за първа градинска група./

6.

Дете, което има брат/сестра, посещаващи общинска самостоятелна детска ясла/детска градина/ и подготвителна група в общинско училище, когато двете деца едновременно ще посещават съответната общинска самостоятелна детска ясла/детска градина/общинско училище - 1 т.

Удостоверява се служебно.

7.

Деца-близнаци - 1 т.

Удостоверява се служебно.

8.

Деца, родени с разлика до 2 години - 1 т.

Удостоверява се служебно.

Ползва се само един от критериите 6, 7 или 8

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

9.

Дете с двама починали родители - 7 т.

Удостоверява се служебно.

10.

Дете с един починал родител - 6 т.

Удостоверява се служебно.

11.

Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70 % - 4 т.

Удостоверява се служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

12.

Дете с един неизвестен родител - 4 т.
или

Удостоверява се служебно.

Дете на родител с отнети родителски права - 4 т.

Копие от влязло в сила съдебно решение.

13.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство - 3 т. 
или

Копие от заповед за настаняване.

Дете, настанено в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето -3 т. 
или

Копие от заповед за настаняване.

Осиновено дете - 3 т.

Копие от съдебно удостоверение.

Децата, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и
роднини по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновените деца, могат да
кандидатстват за прием за втора, трета и четвърта групи в общинските ДГ и ПГ в общинските училища, със заявен постоянен/настоящ адрес на осиновителя/осиновителите, приемния родител/родителите, съответно роднините и
близките, при които е настанено детето, ако е по-благоприятен за него.

14.

Дете в риск по смисъла на § 1, т. 6, буква "б" и буква "в" по смисъла на Допълнителните разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование - 3 т.

Писмо от дирекция „Социално подпомагане".

15.

Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца - 2 т.

За семейство/домакинство, в което всички деца и родители са с ЕГН - Удостоверява се служебно.
За семейство/домакинство, в което има деца и родители без ЕГН - документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

16.

Деца със специални образователни потребности /СОП/ - до три деца в група /само за децата над 3-годишна възраст от общинските ДГ, които имат оценка от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата/ - 7 т.

Заповед от Регионалния център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование.

За общински самостоятелни детски ясли - деца
със специални образователни потребности (деца с увреден слух) - без ограничения (само за СДЯ № 35) - 7 т.

Медицински документи. /Отнасят се за деца
със специални образователни потребности - деца с увреден слух, кандидатстващи за СДЯ № 35/.

17.

Деца с хронични заболявания /с ТЕЛК на детето с 50% и над 50 % степен на увреждане/ - 3 т.

Удостоверява се служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Ползва се само един от критериите 16 или 17.