Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Критерии за прием на деца в предучилищните групи в училищата

ОБЩИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на един от родителите/настойниците :

          ♦ За постоянен адрес – 3 т.

          ♦ За настоящ адрес – 2 т.

Лична карта за постоянен адрес или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.

2.

Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на училището – 2 т.

Лична карта за постоянен адрес или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.

3.

Работещ родител или в отпуск за отглеждане на дете – по 2 т. за родител.

За работещ родител по трудово или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя/осигурителя, която съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия на трудова, служебна или осигурителна книжка (лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения).

За самоосигуряващи се родители – копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП.

За работещи родители в страни-членки на ЕС – легализиран превод на документа.

За родител в отпуск за отглеждане на дете – служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.

4.

Родител, който е редовен студент във ВУ – по 2 т. за родител.

За родител – редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУ.

За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

Ползва се само един от критериите 3 или 4

6.

Брат/сестра, посещаващи училището, когато двете деца едновременно ще посещават съответното училище (не се прилага за деца-близнаци и за деца, родени с разлика до 2 години – 1 т.

За подготвителните групи към училищата – удостоверява се от училището.

7.

Деца-близнаци – 1 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.

8.

Деца, родени с разлика до 2 години (не се прилага за деца-близнаци) – 1 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

9.

Дете с двама починали родители – 6 т.

Копия от акт за смърт на родителите и удостоверение за раждане на детето.

10.

Дете с един починал родител – 3 т.

Копие от акт за смърт на родителя и удостоверение за раждане на детето.

11.

Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70 % – 3 т.

Копие от решение на ТЕЛК

12.

Дете с един неизвестен родител или родител с отнети родителски права – 3 т.

Копие удостоверение за раждане на детето или съдебно решение.

13.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете – 3 т.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

14.

Дете в риск по смисъла на параграф 1, т. 6, б. „б” и б. „в” от допълнителните разпоредби на ЗПУО – 3 т.

Писмо от дирекция „Социално подпомогане”.

15.

Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 2 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

16.

Деца със специални образователни потребности, които имат оценка от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие (до три деца в група) – 7 т.

Документ от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата със СОП.

17.

Деца с хронични заболявания – 3 т.

Експертно решение на ТЕЛК или за детето (копие).

Ползва се само един от критериите 16 или 17

ОБЩИ КРИТЕРИИ 1 и 2 се променят, в сила от началото на учебната 2020/2021 година, по следния начин:

ОБЩИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Постоянен/настоящ адрес на един от родителите/настойниците на територията на административния район, в който се намира детската градина/училището и не е променян преди подаване на заявлението:

         ♦ през последните над 2 години – 3 т.;

          ♦ през последната от 1 до 2 години – 2 т.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на родителя/настойника, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението)

2.

Постоянен/настоящ адрес на един от родителите/настойниците на територията на Столична община, който не е променян преди подаване на заявлението:

          ♦ през последните над 2 години – 2 т.;

           ♦ през последната от 1 до 2 години – 1 т.;

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на родителя/настойника, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);

Копие от удостоверение за раждане на детето.

Ако постоянният/настоящият адрес на един от родителите е променян през последните над 2 (две) години или през последните от 1 (една) до 2 (две) години преди подаване на заявлението за записване, но промяната попада в границите на административния район на детската градина/училището, се ползва по-благоприятния адрес.