Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Дневен режим

Пореден час

І – ІІ клас

35 минути

Междучасията са 15 минути

ІІІ – ІV клас

40 минути

Междучасията са 10 минути

V – ХІІ клас

40 минути

Междучасията са 10 минути

І

8:00 – 8:35

8:00 – 8:40 часа

8:00 – 8:40 часа

ІІ

8:50 – 9:25

8:50 – 9:30 часа

8:50 – 9:30 часа

ІІІ

9:40 – 10:15 часа

9:40 – 10:20 часа

9:40 – 10:20 часа

Голямо междучасие

25 минути

10:15 - 10:40 часа

20 минути

10:20 – 10:40 часа

20 минути

10:20 – 10:40 часа

ІV

10:40 – 11:15 часа

10:40 – 11:20 часа

10:40 – 11:20 часа

V

11:30 – 12:05 часа

11:30 – 12:10 часа

11:30 – 12:10 часа

 

12:20 – 13:00 часа

12:20 – 13:00 часа

VІІ

   

13:10 – 13:50 часа

Дневно разписание на групите за целодневна организация на учебния ден в І и ІІ клас

Пореден час

І – ІІ клас

35 минути

Междучасията са 15 минути

І

Организиран отдих и физическа активност

12:10 – 12.45

ІІ

Организиран отдих и физическа активност

13:00 – 13:35

ІІІ

Самоподготовка

13:50 – 14:25

Голямо междучасие

30 минути

14:25 – 14:55

ІV

Самоподготовка

14:55 – 15:30

V

Занимания по интереси

15:45 – 16:20

Занимания по интереси

16:35 – 17:10

Дневно разписание на групите за целодневна организация на учебния ден в ІІІ и ІVклас

Пореден час

ІІІ – ІV клас

40 минути

Междучасията са 10 минути

І

Организиран отдих и физическа активност

13:10 – 13:50

ІІ

Организиран отдих и физическа активност

14:00 – 14:40

ІІІ

Самоподготовка

14:50 – 15:30

ІV

Самоподготовка

15:40 – 16:20

V

Занимания по интереси

16:30 – 17:10

Занимания по интереси

17:20-18:00