Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Дневен режим

Пореден час

І – ІІ клас
35 минути
Междучасията са 15 минути

ІІІ- ІV клас
40 минути
Междучасията са 10 минути

V – ХІІ клас
40 минути
Междучасията са 10 минути

  І

8:00 – 8:35 часа

8:00 – 8:40  часа

8:00 – 8:40  часа

  ІІ

8:35 – 9:10 часа

8:50 – 9:30 часа

8:50 – 9:30

ІІІ

9:40 – 10:15 часа

9:40 – 10:20 часа

9:40 – 10:20 часа

Голямо междучасие

25 минути
10:15 - 10:40 часа

20 минути
10:20 – 10:40 часа

20 минути
10:20 – 10:40 часа

ІV

10:40 – 11:15 часа

10:40 – 11:20 часа

10:40 – 11:20 часа

V

11:30 – 12:05 часа

11:30 – 12:10 часа

11:30 – 12:10 часа

12:20 – 13:00 часа

12:20 – 13:00 часа

VІІ

13:10 – 13:50 часа

Дневно разписание на групите за целодневна организация на учебния ден в І и ІІ клас

Пореден час

І – ІІ клас
35 минути
Междучасията са 15 минути

І. Организиран отдих и физическа активност

12:10 – 12.45 часа

ІІ. Организиран отдих и физическа активност

13:00 – 13:35 часа

ІІІ. Самоподготовка

13:50 – 14:25 часа

Голямо междучасие
30 минути

14:25 – 14:55 часа

ІV. Самоподготовка

14:55 – 15:30 часа

V. Занимания по интереси

15:45 – 16:20 часа

VІ. Занимания по интереси

16:35 – 17:10 часа

Дневно разписание на групите за целодневна организация на учебния ден в ІІІ и ІVклас

Пореден час

ІІІ – ІV клас
40 минути
Междучасията са 10 минути

І. Организиран отдих и физическа активност

13:10 – 13:50 часа

ІІ. Организиран отдих и физическа активност

14:00 – 14:40 часа

ІІІ. Самоподготовка

14:50 – 15:30 часа

ІV. Самоподготовка

15:40 – 16:20 часа

V. Занимания по интереси

16:30 – 17:10 часа

VІ. Занимания по интереси

17:20-18:00 часа