Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Обществен съвет към училището

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня да присъствате на общоучилищно събрание на родителите на 20.11.2019 г. от 18.00 ч. в учителската стая.

Тази среща е част от процедурата за излъчване на членове за Обществения съвет към училището и ще протече при следния дневен ред:

1. Информация за задълженията, правомощията и дейността на Обществения съвет като орган за подпомагане развитието на училището и за осъществяване на граждански контрол.

2. Избор на шестима представители на родителите в училището и резервни членове за всеки от тях за състава на Обществения съвет към 21. СУ.