Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Преминаване в дневна форма в електронна среда от разстояние

Съгласно чл. 115а, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование учениците могат да се обучават в електронна среда от разстояние за не повече от 30 учебни дни по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, когато не могат да посещават училището.

Необходими документи за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда:

Заявление за ученици до 14 години

ТУК

Заявление за ученици над 14 години

ТУК

Декларация

ТУК